Langebjerg 4, 2850 Nærum
Kontakt os: 4580 1114

Om os

Om os

Information

Sygesikringskort:

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten præsenteret gyldigt sygesikring – dette skal derfor medbringes. Ydelser udenfor sygesikringens aftaler betales af patienten. 

Konsultationslængde:

Af hensyn til praksis alm. drift, er der afsat max 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret af hensyn til andre patienter.
Ved kronisk sygdom (sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m.). indgår ofte blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser og kontrollen deles derfor i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes. 

Videokonsultation

Er det vanskeligt for dem at komme til os, tilbyder vi også videokonsultationer. Dette kræver blot at I har appen Min Læge.

Sygdom:

Konsultation kun efter forudgående telefonisk aftale.
Sygebesøg: anmodning om sygebesøg skal foretages telefonisk mellem kl. 8.00 og 9.00 og 9-10 (onsdag).
Sygebesøg aflægges efter lægens skøn såfremt helbredsforholdene omkring sygdom indicerer dette.

Bevægelseshandicappede:

Der er handicapvenlig adgang til klinikken. 

Parkeringsforhold:

Der er offentlig parkeringsplads ved klinikken.

Undersøgelser lægeklinikken udfører bl.a.:

 • Blodprøvetagning
 • Direkte bestemmelse i eget laboratorie af blodprocent, blodfortynding, blodsukker,
 • EKG – elektrisk hjerte diagram
 • Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
 • Lungefunktionsundersøgelse dels ved simpel mekanisk måling (peakflow), dels ved avanceret
 • Elektronisk måling (spirometri)
 • Allergiudredning via blodprøvetagning
 • Urindyrkning
 • Gynækologisk undersøgelse

Rejsevaccinationer:

Klinikken tilbyder ikke rejsevaccinationer. Vi anbefaler kontakt til Danske Lægers Vaccinations Service.

Influenzavaccination:

Klinikken tilbyder ikke influenzavacciner i 2023.

Sovemedicin:

Sovemedicin/beroligende skal bestilles ved personligt fremmøde på klinikken.
Det betyder at der IKKE kan bestilles sovepiller/beroligende via telefonen eller mail.
Sovepiller/beroligende har også indflydelse på fornyelse af kørekort, da de skal skrives på indstillingen til nyt kørekort.
Rigtig mange sovepiller/beroligende er alt for længe i kroppen, og derfor kan man måske ikke få fornyet sit kørekort.
Det er ikke tilladt at køre bil hvis man har indtaget:

 • Nitrazepam
 • Alprazolam/ Alprox/ Tafil
 • Diazepam/ Stesolid/ Apozepam/ Valaxona
 • Halcion på 0,25 mg
 • Alopam/ Oxazepam på max døgndosis på 30 mg
 • Imovane/Zolpidem på max døgndosis på 10 mg
 • Zolpiclon/ Imozop/ Imoclone på max døgn dosis på 7,5 mg

Meddelelser

Bemærk! Ingen adgang i klinikken uden forudgående aftale på grund af corona. 

 

Telefontider:

mandag, tirsdag torsdag fredag mellem 8.00 - 10.45.
Onsdag  9-10 (læge) 13-14 (sygeplejerske).

 

Hvis klinikken er lukket kan i dagarbejdstiden forsøges kontakt til:

Aflyt da venligst telefonsvarer for vikarierende læge, eller se opslag på hjemmesiden og i klinikken.

 

Efter kl 16.00 samt lørdage-søndage og helligdage henvises til 1813.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-10.45
Tirsdag
Kl. 8-10.45
Onsdag
Kl. 9-10 & 13-14
Torsdag
Kl. 8-10.45
Fredag
Kl. 8-10.45

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-15
Tirsdag
Kl. 8-15
Onsdag
Kl. 11-17
Torsdag
Kl. 8-15
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Hedvig Gjerstad

Hedvig Gjerstad

Læge

Uddannet læge i 2003, ved Universitetet i Bergen.

Speciallæge i almenmedicin  Danmark  juni 2019.

Flere års erfaring som læge indenfor specialet gynækologi og

fødselshjælp ved Oslo Universitetssykehus.

To års erfaring fra ansættelse ved en mave-tarm-kirurgisk afdeling i Danmark.

Uddannet speciallæge i almenmedicin i Danmark fra 2014 til 2019.

Som en del af specialeuddannelsen til praktiserende læge i Danmark har jeg

arbejdet i forskellige lægehuse, og har haft 

hospitalsansættelser på en børneafdeling , en psykiatrisk afdeling og en

medicinsk afdeling. Envidere har jeg arbejdet i et år i norsk almenpraksis.

Medlem af Dansk Selskab For Almenmedicin

Medlem af Lægeforeningen

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation

Læs mere →
Karina Drøhse Nørmark

Karina Drøhse Nørmark

Sygeplejerske

Nyheder og ferie

Lægevejen

Du kan se en video med en gennemgang af Lægevejen her: Om lægevejen.dk

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos din læge/speciallæge til personlig konsultation.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din læge/speciallæge, og modtage svar.

Receptfornyelse
Du kan anmode din læge/speciallæge om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin.

VIGTIGT!! Henvendelser vedrørende akut sygdom, kan ikke finde sted via Lægevejen.dk. Du bør i stedet ringe til din læge.

Information

Symptomer ved Covid-19

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Generel sygdomsfølelse

Sådanne milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza, som skyldes noget andet end ny coronavirus.

Hvis du har symptomer, men er i tvivl, om du er ”rigtigt” syg, anbefaler vi, at du betragter dig selv som syg.

 

Hvornår skal du kontakte læge:

Hvis du oplever alvorlige symptomer, så som betydende og tiltagende vejrtrækningsbesvær eller høj feber, hvis symptomerne forværres over dage, eller du får symptomer og tilhører en risikogruppe (se under ”Særlige risikogrupper”) skal du ringe til din egen læge eller lægevagten, ligesom du normalt ville gøre det i sådanne tilfælde.

Lægen vil så tage stilling til det videre forløb, herunder også om du skal testes for ny coronavirus.

Anbefaler under www.coronasmitte.dk at søge i afsnit:

Oftest stillede spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen om smitte med og forebyggelse af coronavirus/COVID-19.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægeklinik Hedvig Gjerstad som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan  Lægeklinik Hedvig Gjerstad behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

 Lægeklinik Hedvig Gjerstad indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • Andre IT-leverandører
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Mv.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os 

Adresseoplysninger på klinikken:

Læge Hedvig Gjerstad, Nærum Lægehus

Langebjerg 4, 2850 Nærum

Danmark

Find vej

Langebjerg 4
2850 Nærum
Tlf: 4580 1114